תרשים העמודות, הינו שיטה להגשת נתונים מדידי, וזהו כלי חשוב כחלק מבקרת לוחות זמנים לביצוע פרויקטים יעיל, בניהול פרויקטים בבניה נעשה בהם שימוש רב. בשנים  האחרונות, נזנחה השיטה. כיום, תוכנות המחשב מאפשרות להפיק תרשימים צבעוניים תוך שימוש בנתונים של מאגרי מידע גדולים.

יחד עם זאת, בשל ריבוי האינפורמציה הנאגרת במסדי הנתונים השונים, לא ניתן לדעת מה יש במאגר המידע מבחינה לוגית, כך שלא ניתן לדעת בוודאות מהן הפעילויות שיש לקדם, לסיים או לבצע בו זמנית. ללא גישה ובקרת לוחות זמנים יעילה למאגר המפרט את לוח הזמנים המקורי של הפרויקט, עדכונים אחרונים וההחלטות הסופיות מאבדים מנהלי פרויקטים רבים את היכולת לראות איזו פעולה קריטית ואיזו לא.

בקרת לוחות זמנים – תרשים העמודות

מכלול המגבלות הללו השיב רבים לשימוש בתרשימי גאנט ככלי ניהול פרויקטים בבניה.

כיום, ניתן להבחין בקבלנים כלליים רבים המכינים את בקרת לוחות זמנים הראשוניים והעדכונים התקופתיים ונכשלים מלספק לבעלים ולקבלני המשנה מידע רלוונטי, כגון:

  • הקשרים בין כל פעילות לקודמתה ולזו שבאה אחריה. מחסור במידע זה הופך את התהליך של ניהול פרייקטים בבניה וניתוח לוח הזמנים למשימה לא פשוטה ואף בלתי אפשרית.
  • נתיבים קריטיים הניתנים לזיהוי.
  • מועדי התחלה וסיום המהווים גבולות לכל פעילות, באמצעותן ניתן להעריך כל עיכוב.
  • מחסור בתצוגה של תרשים זרימה ברור.
  • מידע ורצף היסטורי של תהליך הביצוע אשר הודחק ולא נכלל בפלט.
  • יכולת הזיהוי ויצירת הקשר של כל דחייה בעודה מתרחשת עם הגורמים המעורבים.
  • יכולת זיהוי ויצירת הקשר של כל שינוי בהיקפי העבודה.
  • כל הערכה נרטיבית של הסטטוס בו נתון לוח הזמנים או דחיות המשפיעות עליו. לרוב, לוח זמנים מקוצר פשוט מחובר לדוחות ההתקדמות החודשיים הנדרשים ללא כל הסבר.

המידע לעיל הינו חיוני לניטור, שליטה, ניתוח הערכות זמן, ביצוע תחזיות תקופתיות להשלמה מציאותית של ניהול פרויקטים בבניה ופיתוח לוחות זמנים להזדמנויות תיקון תוך כדי תנועה במקרה של פיגור בלוח הזמנים המקורי. התנאים הללו מצביעים על חוסר התועלת של עדכוני לוח הזמנים בשל ביצוע לוח זמנים לגיטימי וניתוח הדיחויים על ידי הבעלים או קבלן המשנה.

על מנת לייעל תהליכים, על הבעלים וקבלני המשנה של פרוייקט הבנייה לדרוש מהקבלן הכללי לספק להם את הדיסק המלא המפרט את לוח הזמנים הראשוני וכל העדכונים המתוכננים ואף להגדיר את הדרישה כתנאי למפרט לוח הזמנים ובחוזה הבנייה עצמו. בנוסף, על קבלן המשנה להשתתף בהרכבת לוח הזמנים הראשוני ואם אפשר, בחיבור העדכונים המתוכננים ללוח הזמנים של הפרוייקט. ביצוע משימות אלו, יבטיח את הצלחת הפרויקט לאורך זמן כמו גם ניטור וחיסכון משמעותי בעלויות.